S?N PH?M

- Kích th??c máy: 5000x 2300 x 2700 (DàixR?ngxCao) - Tr?ng l??ng máy: 2500 kg - Công su?t ??ng c?: 72-75 HP - H? th?ng chuy?n ??ng b?ng xích cao su: 500 x 90 x53 (chi?u r?ng x b??c xích x s? b??c xích) - H?p s? truy?n ??ng: S? c?, 6 s? ti?n - 2 s? lùi - H? th?ng lái: Th?y l?c hoàn toàn - Thùng ch?a r?m: 50 cu?n - N?ng su?t: 70 cu?n - 150 cu?n/gi?

LIÊN H?

NHÀ MÁY C?A CHÚNG TÔI

KHÁCH HÀNG C?A CHÚNG TÔI

Anh Mil
th? tr?n Cái D?u, Châu Phú, An Giang
???c bàn bè gi?i thi?u nên tôi m?i bi?t t?i T? Sang. Tôi mua máy cu?n r?m t? hành t?ng v? nhân ngày Ph? n? Vi?t Nam 20/10. Anh em th? máy bên T? Sang giao máy v? t?n nhà và ch? tôi xài.Máy r?t d? dùng và ti?t ki?m nhiên li?u. 12/6/2020

Anh Thái
D??ng Minh Châu, Tây Ninh
M?y n?m tr??c ch?a bi?t có máy cu?n r?m, tui ph?i thuê bà con xu?ng ru?ng thu gom ph?, t?n m?y ngày m?i xong, t?n ti?n nhân công và v?n chuy?n. Gi? có máy cu?n r?m, m?i th? nhanh chóng ti?n l?i h?n nhi?u. 12/6/2020

Anh D?ng
xă ?akia, H. Bù Gia M?p, t?nh B́nh Ph??c.
Giá c? h?p lí, máy nh? g?n , r?t ti?n dùng v?i máy kéo. Máy ch?y êm, cu?n c?c cu?n r?m ??p. Nói chung ?áng ??ng ti?n! 12/6/2020