MÁY CU?N R?M T? HÀNH

Gi?i pháp m?i cho môi tr??ng nông thôn

Tham kh?o thêm

H? tr? tr? góp - giao hàng mi?n phí

R?M

Kích th??c cu?n r?m ???ng kính x dài = 50cmx70cm - Chi?u r?ng ???ng cu?n 80cm - Công su?t cu?n r?m 70-150 cu?n/gi? - t?o ra cu?n r?m ??p - g?n.

L?I ÍCH

Cu?n r?m trên m?i ??a h́nh ??ng ru?ng - ít hao ṃn - giá thành th?p - t?o ra s?n ph?m giá tr? cao - mamg l?i kinh t? cho ng??i nông dân.