Công ty TNHH T? Sang

Chuyên cung c?p các máy móc nông nghi?p phù h?p v?i m?i ??a h́nh ??ng ru?ng Vi?t Nam

GoLead 30

Doanh nghi?p t? nhân T? Sang

Assign to others

Chính hăng

Stay connected

??i tác tin c?y

Powerful search

D?ch v? chuyên nghi?p

Put in a vault

Nhanh chóng

Fast messaging

Ti?t ki?m

Share with others

Ti?n l?i

MÁY CU?N R?M

Th? h? th? 4 v?i nhi?u c?i ti?n m?i. B?o hành 3 tháng ??ng c? và h?p s?.


Nhông và sên l?n lo?i 60.C?t rulô dài 35mm- c?t rulô c̣n l?i 30mm. Lo?i 2 ṿng bi.

Dàn chân xích 500 x 90 x 53. ??ng c? công su?t l?n h?n 70hp.

Usage data
Absolute security

PH? TÙNG V?T T?

Khung s??n theo yêu c?u. V? rulo. Hàm cu?n ?n ??.


??u cu?n chong chóng bánh xích. Hàm b?ng t?i.

??u cu?n. ??u ??o r?m. Máy c? lúa chân xích.


TR?I NGHI?M KHÁCH HÀNG
Anh Nguy?n Trông

Hi?n ??i l?m! Bên T? Sang giao máy v? t?n nhà cho tôi vào ngày vía Th?n tài.Máy ??p ch?y t?t. Cám ?n T? Sang!Anh Ninh

Máy ch?y êm. T? Sang t? v?n nhi?t t́nh. Giao máy cho tôi c̣n có quà! Nên mua máy nha anh em.

LIÊN H? V?I CHÚNG TÔI

H? và tên

Nh?p s? ?i?n tho?i

Nh?p email

Ghi chú??ng kí