T? Sang

??t hàng ngay

H? và tên

S? ?i?n tho?i

Email

??t hàng ngay


Các S?n ph?m

Sufast C850

- Công su?t máy kéo phù h?p: 25-60 Hp - T?c ?? di chuy?n khi làm vi?c: 4-12 km/gi?Máy cu?n R?m T? Hành

H?p s? truy?n ??ng: S? c?, 6 s? ti?n - 2 s? lùi - N?ng su?t: 70 cu?n - 150 cu?n/gi?Máy C? Lúa

S? d?ng h?p s? c? 6 s? ti?n 2 s? lùi. H? th?ng khung s??n và Cabin ???c s?n t?nh ?i?n t?ng ?? b?n và ch?ng mài ṃn cao, hi?u qu? s? d?ng b?n v?ng theo th?i gianGI?M GIÁ 5% MÁY CU?N R?M SUNFAST C850

Áp d?ng t? hôm nay ??n 20/10/2022

 • B?o hành mi?n phí

 • T?ng kèm 12 món ph? tùng giá tr? lên ??n 2.000.000 ??ng

image
image

Thông s? k? thu?t

Kích th??c máy (dài x r?ng x cao): 115 x 150 x140 (cm) Kích th??c cu?n r?m: 50 x 70 cm (???ng kính x dài) Chi?u r?ng ???ng cu?n: 80cm- Công su?t cu?n r?m: 70-150 cu?n/gi? - T?c ?? di chuy?n khi làm vi?c: 4-12 km/gi?

 • Ch?t l??ng - b?n lâu

 • Máy móc ??t tiêu chu?n, ??nh m?c

Khách hàng nói v? chúng tôi

Máy ch?y êm. C?c r?m r?t d? và ??p. ???c b?n bè gi?i thi?u nên bi?t ??n T? Sang. Khi mua ???c t? v?n r?t nhi?t t́nh, ???c tr?i nghi?m th? máy t?i c?a hàng. Chính sách b?o hành s?n ph?m c?ng r?t uy tín và ch?t l??ng, cam k?t luôn s?n sàng h? tr? s?a ch?a giúp bà con chúng tôi.

Chú B?y Ph??c, T?nh Long An

D?ch v?

T? V?n mi?n phí
 • T? V?N NHI?T T̀NH

 • NHÂN VIÊN CHUYÊN NGHI?P - CHUYÊN MÔN CAO

 • NHI?T T̀NH - VUI V?

LIÊN H? ngay

giao hàng
 • TI?T KI?M CHI PHÍ

 • GIAO HÀNG NHANH CHÓNG

 • H? TR? V?N CHUY?N TRONG 100KM

LIÊN H? ngay

??i ng? k? thu?t
 • T?NG KÈM PH? TÙNG

 • B?O HÀNH 12 THÁNG

 • ??I NG? K? THU?T CHUY?N NGHI?P

 • T?N T̀NH - CHU ?ÁO

LIÊN H? ngay